COMMUNITY. HEBREW. CULTURE.

IAC Keshet is a national family based program that builds an engaged community of Israeli-Americans and Jewish Americans through immersion in Hebrew language, Israeli culture and Jewish values with Israel at its heart.

קהילה. שפה. תרבות.

קשת היא גישה כוללת ורחבה לבניית קהילה באמצעות קשר לישראל, ערכים יהודיים, השפה והתרבות העברית.

קשת היא תכנית העשרה ארצית הפונה לקהילה הישראלית והיהודית-אמריקאית אשר מאוחדת בגאווה ובאהבה למדינת ישראל.

חברי קהילת קשת מחזקים את הידע שלהם בשפה העברית, בו בעת שהם בונים חברויות חדשות במפגשים תרבותיים וחינוכיים הכוללים מוזיקה, מחול, ספרים, תיאטרון ויצירה.

Contact Details