About The Event

Organized by: 
IAC Atlanta
When: 
8:15pm to 11:15pm, every 2 weeks
Since Tue, Oct 29th 2019 until Tue, Mar 03rd 2020 except Tue, Nov 26th 2019, Tue, Dec 24th 2019, Tue, Feb 18th 2020 . Also includes Tue, Nov 19th 2019, Tue, Dec 17th 2019, Tue, Feb 11th 2020, Tue, Feb 25th 2020.
Where: 
Atlanta , GA

גוונים 3.
מטרת תוכנית המנהיגות ״גוונים״ היא לבנות ולפתח את עתודת מנהיגות השטח של הקהילה הישראלית-אמריקאית, מנהיגות הצומחת מהקהילה.
תוכנית גוונים היא מסע אישי, משמעותי ומעמיק סביב זהותם ההיברידית, היהודית-ישראלית- אמריקאית, של המשתתפים בה ומרחב לחשיפה ולמידה של כלים להובלה ולבנייה של הקהילה.