About The Event

Organized by: 
IAC Atlanta
When: 
Sunday, February 16, 2020 - 9:00am to 2:00pm
Where: 
Atlanta , GA

סדנא לבינוי קהילתי
גוונים 3.
מטרת תוכנית המנהיגות ״גוונים״ היא לבנות ולפתח את עתודת מנהיגות השטח של הקהילה הישראלית-אמריקאית, מנהיגות הצומחת מהקהילה.
תוכנית גוונים היא מסע אישי, משמעותי ומעמיק סביב זהותם ההיברידית, היהודית-ישראלית- אמריקאית, של המשתתפים בה ומרחב לחשיפה ולמידה של כלים להובלה ולבנייה של הקהילה.